top of page

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA KATJA DANCE COMPANY

PODATKI O PODJETJU 

Naziv in naslov podjetja: KATJA DANCE COMPANY, Katja Vidmar s.p, Laze 27, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
Naslov plesnega studia: Letališka 27, 1000 Ljubljana Slovenija
Matična številka: 7208049000
Davčna številka: 20240414
Telefon: +38641649599
E-mail: katjadanceco@gmail.com 


1.    NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA

Obligacijsko razmerje (pogodbeno razmerje) med ponudnikom (izvajalcem) storitev KATJA DANCE COMPANY, Katja Vidmar s.p. (v nadaljevanju KDC) ter sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka, uporabnik, udeleženec) nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko elektronske pošte (skenirano) na naslov katjadanceco@gmail.com ali direktno na recepciji Katja Dance Company. Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starš ali skrbnik). Z nastankom obligacijskega razmerja med KDC in stranko se slednja zaveže, da sprejema in da bo spoštovala aktualne »Splošne pogoje Katja Dance Company«, ki so objavljeni na spletni strani www.katjadancecompany.com.
Splošni pogoji KDC se nanašajo na vse storitve, ki jih izvaja Katja Dance Company.

2.    ODSTOP/PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA

Pogodbeno razmerje, ki nastane med ponudnikom storitev in sprejemnikom ponudbe je sklenjeno za določen čas trajanja posameznega vadbenega programa. Pogodbo lahko odpove tudi KDC tako, da udeleženca osebno, po navadni ali elektronski pošti vnaprej o tem obvesti. V posebej utemeljenih primerih po presoji vodstva KDC, lahko KDC odpove pogodbo tudi pred zaključkom posamičnega vadbenega programa, vendar mora udeležencu vrniti sorazmerni del že plačane vadnine, ki je zaradi odločitve KDC sprejemnik ponudbe ne more koristiti.
 
3.    INFORMACIJE IN SVETOVANJE

Informacije o storitvah Katja Dance Company so omogočene:
•    na spletnih straneh www.katjadancecompany.com
•    preko elektronske pošte katjadanceco@gmail.com,
•    po telefonu 041 649 599, 41 649 599 
•    osebno, na recepciji Katja Dance Company (Letališka 27, 1000 Ljubljana). 


4.    VPIS V CELOLETNE VADBE 

Na vadbo se udeleženec vpiše z izpolnitvijo vpisnega obrazca (prijavnice) s svojimi podatki preko elektronske pošte (skenirano) ali osebno na recepciji KDC, ter s plačilom vadbe po veljavnem ceniku Katja Dance Company najkasneje do pričetka prve vadbe. 

5.    OBDOBJE IZVAJANJA VADB IN OSTALIH DEJAVNOSTI KATJA DANCE COMPANY

Redne vadbe potekajo po vnaprej določenih urnikih vadb, vsak dan v tednu od 1. septembra do 30. junija, torej letno v časovnem obdobju 10 mesecev, v nekaterih primerih in po predhodnem dogovoru pa tudi v času praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic. 

Ostale dejavnosti (najem dvorane, KDC lektoriranje, KDC izobraževanje, KDC fotografija & video, KDC WEB design) potekajo po dogovoru ponudnika storitev in sprejemnika te ponudbe (stranke). 
 
6.    ODGOVORNOST
Udeležba na vadbah in ostalih programih KDC je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), ter izvajalec zanjo ne nosi nobene odgovornosti.
Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev KDC. 
Uporabnik se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil ponudnik storitev. Uporabnik se zaveže, da bo na dejavnost prišel izključno, če bo zdrav. V kolikor bo imel kakršne koli simptome bolezni, se tečaja ne bo udeležil in bo ostal doma.
Uporabniki so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu da KDC izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja dejavnosti pri izvajalcu. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb pri ponudniku storitev, slednji ne prevzema kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba, se uporabnik odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni zoper Katja Dance Company.
 
7.    CENIK STORITEV
Cenik storitev Katja Dance Company je sestavni del »Splošnih pogojev Katja Dance Company« in je objavljen na spletni strani www.katjadancecompany.com, prav tako je cenik nameščen na vidnem mestu v recepciji KDC. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do sprememb cen in ponudbe vadb ter plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na zgoraj navedeni spletni strani in v recepciji KDC, razen v kolikor je določeno, da sprememba prične veljati kasneje. 


8.    NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe na vadbah (vadnino) in plačilo vseh drugih storitev mora udeleženec poravnati pred pričetkom vadbe oziroma drugih storitev z nakazilom na transakcijski račun Katja Dance Company SI56 2900 0005 2246 676 ali osebno na recepciji Katja Dance Company, kar je pogoj, da sme uporabnik pristopiti h koriščenju storitev ponudnika storitev. Morebitni dodatni načini plačila se obravnavajo v ločenih sporazumih v odvisnosti od oblike plačila ali oblike storitve, ki jo bosta stranki medsebojno dogovorili.

V kolikor je bilo plačilo izvedeno preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred rokom plačila navedenim na predračunu oziroma pred obiskom prve vadbe, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vadbi predložiti dokazilo o plačilu.
 
Izpis iz prijavljene vadbe je možen pisno po elektronski ali navadni pošti najmanj 7 dni pred iztekom posameznega obdobja vadbe oz. 7 dni pred iztekom meseca za katerega je bila plačana vadnina. Že plačane vadnine se ne vračajo!
V celoletni programe vadbe se vpisuje samo do polne zasedenosti plesnega programa.
Plesni program se izvede ob pogoju zadostnega števila vpisanih vadečih. V kolikor se plesni program ne izvede, se plačane vadnine strankam v celoti vrnejo. KDC si pridržuje pravico odpovedi programov vadb iz razloga neekonomičnosti, premajhnega prejema plačila vadnin ali drugih razlogov, ki preprečujejo nadaljnjo izvajanje programa.

Storitve KDC lahko koristijo zgolj tisti uporabniki, ki imajo do izvajalca poravnane vse finančne obveznosti iz kateregakoli naslova, v nasprotnem primeru se jim udeležba pri posamezni vadbi ali drugih storitvah lahko prepove. 

Izvajalec mesečno izstavlja račun (če je izbran tovrsten način plačila), uporabnik pa se obvezuje račun v 8 dneh poravnati. Izvajalec si pridržuje pravico do zaračunavanja opominov in zamudnih obresti v primeru nepravočasnih plačil. 
 
9.    IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PRIMERIH VIŠJE SILE

V primerih višje sile (vojne, razglašene epidemije, pandemije, naravnih katastrof, …) preide KDC, v kolikor je to mogoče, iz dvoranskega načina izvajanja tečajev v način spletnega izvajanja (Zoom, Facebook, Skype, ipd.). V tem primeru ponudnik storitev že vpisano stranko pisno obvesti o prehodu na izvajanje KDC Online tečajev in jo seznani s pogoji izvedbe. V kolikor stranka v postavljenem roku izvajalcu ne poda pisne izjave, da ne želi obiskovati Online tečajev, se smatra, da sprejema pogoje izvedbe Online tečajev, da podaljšuje pogodbeno razmerje s KDC.
 
10.    KODEKS VEDENJA IN ODGOVORNOST ZA STVARI (PREDMETE)

Po vsaki končani uporabi morajo uporabniki prostorov (vaditeji in vadeči) pregledati prostore in namestiti predmete ter opremo v isto stanje, kot je bilo stanje pred izvedbo aktivnosti. Uporabnik materialno odgovarja za vsako nastalo škodo, ki je nastala kot posledica uporabe prostorov Katja Dance Company in se zavezuje:
•    da bo prostor uporabil za dogovorjeno aktivnost in po končani aktivnosti opravil tudi čiščenje vseh uporabljenih prostorov, če je bil prostor umazan do te mere, da to vpliva na uporabo prostorov za naslednjo aktivnost (navedeno vključuje tudi garderobo, toaletne prostore, čista zrcala in še posebej plesna tla);
•    da bo v plesno dvorano vstopil izključno bos, v nogavicah ali v čisti in razkuženi plesni obutvi, prinešeni s seboj. V nobenem primeru ni dovoljen vstop v dvorano v katerikoli drugi obutvi. Uporaba visokih petk je dovoljena le z nameščeno kapico, ki preprečuje poškodbe tal.
•    da v plesno dvorano ne bo vnašal hrane;
•    da bo KDC javil morebitne nastale poškodbe prostorov ali odtujitve inventarja; 
•    da bo spoštoval ukrepe s področja požarne varnosti v času uporabe prostorov; 
•    da bo o morebitnih napakah v ali na objektu nemudoma obvestil KDC;
•    da v prostorih studia, kakor tudi pred dvorano ne bo kadil;

Neupoštevanje zgoraj opisanih in dogovorjenih zavez se šteje kot kršenje pravil uporabe prostorov, za katere ima izvajalec pravico do povrnitve stroškov in škode.

Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete ponudnik storitev ne nosi kakršne koli odgovornosti. 
 
11.    VARSTVO AVTORSKE PRAVICE

Vsebina učnih programov Katja Dance Company je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo KATJA DANCE COMPANY, Katja Vidmar s.p.. Snemanje koreografij in vadbenih programov KDC s strani udeležencev ali tretjih oseb ni dovoljeno, prav tako dokumentov, objavljenih na spletnih straneh Katja Dance Company ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne ali nekomercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Katja Dance Company. 
 
12.    POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI 

Lastnik in skrbnik spletne strani www.katjadancecompany.com., spletnih portalov ter spletnih aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi samo kot: spletne strani) je KATJA DANCE COMPANY, Katja Vidmar s.p., Laze 27, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija.
 
KATJA DANCE COMPANY, Katja Vidmar s.p. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in tako naprej), objavljenimi na spletnih straneh Katja Dance Company.
 
Vsebine, ki jih objavi KDC je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena KDC se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.
 
Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani, spletne portale KDC, uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani Katja Dance Company.
 
13.    POVEZAVE Z DRUŽBENIMI OMREŽJI

S klikom na ikono posameznega družbenega omrežja (Facebook, Instagram, You Tube, Linkedln), ki se nahaja na spletni strani www.katjadancecompany.com., lahko uporabnik dostopa do profilov KDC na družbenih omrežjih in objav drugih profilov na družbenih omrežjih z vsebinami, vezanimi na Katja Dance Company. Klik na te gumbe družbenemu omrežju omogoča, da uporabniku hitro ponudi relevantne informacije, glede na uporabnikovo spletno aktivnost.
 
14.    POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
14.1.    POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PRI SPLETNI STRANI KATJA DANCE COMPANY

Izvajalec spoštuje zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko obrazca za prijavo na e-novice, skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR pravilnikom, ki opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov.  
Osebne podatke uporabnikov bo izvajalec uporabljal izključno za pošiljanje e-novic s koristnimi informacijami in zanimivostmi o ponudbi plesnega studia in plesnih produkcijah Katja Dance Company - do dvakrat (2) mesečno. Osebne podatke bo izvajalec uporabljal za pošiljanje e-novic do prejetja odjave od prejemanja. Izvajalec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam.
Osebni podatki, ki jih izvajalec prejme preko obrazca za prijavo na e-novice so ime in priimek ter elektronski naslov. Vsi omenjeni podatki, se na strežniku upravitelja shranjujejo trajno.
V Katja Dance Company lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabimo za namene statističnih analiz. Upravitelj podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam.  
Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva:
•    Odjavo od prejemanja e-novic s klikom na označeno povezavo oz. odjavo v vseh prejetih e-sporočili. Ob odjavi bo izvajalec vaše osebne podatke premaknil v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer jih bo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranil neomejeno oz. do preklica privolitve uporabnika.
•    Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov katja.danceco@gmail.com.
•    Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih upravitelj hrani o uporabniku, s posredovanjem pisne zahteve na naslov katjadanceco@gmail.com. 
•    Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih upravitelj hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov katjadanceco@gmail.com.

14.2.    POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PRI OSTALIH STORITVAH KATJA DANCE COMPANY

Katja Dance Company nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z  osebnimi podatki KDC upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov KDC med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov. Pri tem ponudnik storitev uporablja ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.
 
Ponudnik storitev od uporabnikov (udeležencev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd.), zaračunavanje šolnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja dosežkov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, ipd., zbira sledeče osebne podatke uporabnika: program na katerega se prijavlja, ime in priimek, spol, datum rojstva, naslov (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja), telefonsko številko, elektronski naslov udeleženca ter ime in priimek, številko mobilnega telefona in elektronski naslov skrbnika, če udeleženec skrbnika ima.
 
Katja Dance Company izvaja obdelavo podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88, »GDPR«). 
 
S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Katja Dance Company« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa med udeležencem in ponudnikom storitev, se udeleženec oz. njegov zakoniti zastopnik strinja in daje soglasje, da izvajalec osebne podatke udeleženca obdeluje z namenom z namenom vodenja internih evidenc in pošiljanje obvestil po elektronski pošti, objavo slikovnega in video materiala za namen promocije storitev Katja Dance Company. 
 
S potrditvijo soglasja uporabnik (udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik) izrecno izjavlja: 
•    da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,
•    da je seznanjen, da ponudnik storitev osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbriše,
•    da je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov KATJA DANCE COMPANY, Laze 27, 1351 Brezovica pri Ljubljani ali z elektronskim sporočilom na naslov katjadanceco@gmail.com ,
•    da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
•    da je seznanjen, da se v primeru podanega zahtevka za blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov oz. osebnih podatkov njegovega otroka, obligacijsko razmerje med uporabnikom/njegovim otrokom in ponudnikom storitev avtomatično prekine.
•    da je seznanjen, da programi izvajalca potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,
•    da je seznanjen, da akt »Politika zasebnosti Katja Dance Company«, ki je objavljen na spletni strani www.katjadancecompany.com, podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi podrobnostmi.


15.    REŠEVANJE SPORA
Vse nesporazume, ki bi se morebiti pojavili med realizacijo posameznih pogodb med ponudnikom storitev in sprejemnikom ponudbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti po mirni poti, z medsebojnimi razgovori med pooblaščenimi zastopniki obeh pogodbenih strank.
Medsebojne spore, ki jih pogodbeni strani ne bi mogli sporazumno rešiti, rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.
 
16.    VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati dne 01. 09. 2023 z objavo na spletni strani Katja Dance Company in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb, vsakokrat objavljeni veljavni splošni pogoji pa so udeležencem na voljo tudi na recepciji Katja Dance Company.
 
Udeleženci so dolžni spremljati spletno stran Katja Dance Company glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila udeležencem, pri čemer začnejo spremenjeni splošni pogoji z dnem objave na spletni strani Katja Dance Company neposredno učinkovati in se pogodbena razmerja nadaljujejo pod spremenjenimi pogoji.
 
Ljubljana, dne 01. 09. 2023
 
Katja Vidmar, direktorica

Več informacij na:
Katja Dance Company, Katja Vidmar s.p., Laze 27, 1351 Brezovica pri Ljubljani, +386 41 649 599 katjadanceco@gmail.com

bottom of page